Gratis Deductief Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat is een deductieve test?

Een deductieve redeneertest beoordeelt je logische redeneervermogen. 


Welke vaardigheden meet de test?

 • Jouw vermogen om conclusies te trekken op basis van de verstrekte informatie.
 • Jouw vermogen om de sterke en zwakke punten van de argumenten te identificeren.
 • Jouw vermogen om zelfstandig onvolledige scenario's af te ronden.

3 Belangrijkste soorten vragen die tijdens de test worden gesteld:

 • Syllogismen - De gebruikelijke vorm van deductieve redeneervragen. Een vorm van redenering waarin een conclusie wordt getrokken uit twee of meer factoren.
 • Bepalingen- van bepaalde zaken of personen - volgens een bepaalde set van regels.
 • Onderliggende aannames - Identificeer de hypothese geformuleerd in een bepaalde verklaring, passage of reeks van gebeurtenissen.

Voorbeelden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden:

Syllogisme

Kies voor elke vraag een juist antwoord.

Vraag 1  

Er zijn geen dansers die niet mager zijn.
Er zijn geen zangers die geen dansers zijn.

Welke verklaring moet juist zijn?

 1. Er is geen enkel dun persoon die geen danser is.
 2. Alle zangers zijn dun.
 3. Elk dun persoon is ook een zanger.
 4. Alle dansers zijn dunne zangers.
 5. Geen van bovenstaande.
Antwoord

Het juiste antwoord is (2)- Alle zangers zijn dun.

Let op: deze vraag is negatief geformuleerd. Dit betekent dat het volgende moet worden vastgelegd:

 • de aard van elke groep
 • de relatie tussen deze groepen 

"Er zijn geen dansers die niet dun zijn" betekent dat alle dansers dun zijn. (danser → dun).

Tevnes betekent "geen zangers die geen dansers zijn" dat alle zangers dansers zijn (zanger → danser).

Door deze twee stellingen te combineren, komen we uit op een combinatie:

Zanger → Danser → Dun 

Daarom:

Zanger → dun.

De enige juiste verklaring is dat alle zangers dun zijn. Alle andere verklaringen zijn onjuist of kunnen niet worden bepaald.

Vraag 2 

In de eetzaal van een restaurant zijn er zeven soorten fruit - vijgen, guaves, honingdauwen, kiwi's, mango's, nectarines en papaja's - te vinden. De restaurant kok moet precies vier uit de zeven verschillende soorten fruit kiezen om een fruitsalade te maken. De geselecteerde vruchten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Papaja kan alleen worden geselecteerd als kiwi is geselecteerd.
 • Vijg kan alleen worden geselecteerd als nectarine is geselecteerd.
 • Mango of nectarine moet worden geselecteerd, maar niet beide.
 • Papaja of honingdauw moet worden geselecteerd, maar niet beide.

Welke van de volgende verklaringen kan het een volledige en nauwkeurige lijst van de vruchten in de salade zijn?

1. Kiwi, Papaja, Vijg, Mango
2. Kiwi, Nectarine, Honingdauw, Guava
3. Mango, Nectarine, Vijg, Papaja
4. Papaja, Mango, Guava, Honingdauw 
5. Guava, Papaya, Kiwi, Vijg

Antwoord

Het juiste antwoord is (2): Kiwi, Nectarine, Honingdauw, Guava.

Het juiste antwoord is het antwoord dat geen van deze regels schendt.

Antwoord (1)- Afhankelijk van de voorwaarden kan Vijg alleen worden geselecteerd als Nectarine is geselecteerd (~N → ~V). Bovendien kunnen beide Mango en Nectarine niet worden gebruikt (M of N). Dus, een fruitsalade met Mango en Vijg is niet mogelijk. (M → ~ V).

Antwoord (2) - deze optie is niet in strijd met de regels en is daarom het juiste antwoord.

Antwoord (3)- Volgens de regels kunnen beide Mango en Nectarine niet worden geselecteerd (M of N).

Antwoord (4)- Volgens de regels kunnen beide Papaja en Honingdauw niet worden geselecteerd (P of H).

Antwoord (5)- Volgens de regels kan Vijg alleen geselecteerd worden als Nectarine geselecteerd is, dus een salade met Vijg maar geen Nectarine is onmogelijk (~N → ~V).

Bepalingen

Vraag 3

In een beroemde dierentuin worden precies vijf panda's - Jinan, Knot, Lee, Mushu en Nee-Hau - gehouden in drie aangrenzende hoven, genummerd 1 tot 3, waarvan 1 het verste hof links en 3 het verste rechts. Elk hof heeft minstens één pandabeer, en elke pandabeer kan slechts in één hof worden gehouden. De locaties van de panda's moeten in overeenstemming zijn met het volgende:

- Knot wordt bewaard in een hof ergens links van het hof waar Lee wordt bewaard.

- Mushu en Nee-Hau worden niet op dezelfde plaats bewaard.

- Mushu of Jinan, maar niet allebei, worden in het hof bewaard.

- Nee-Hau wordt bewaard in hof 3.

Welke uitspraak kan niet waar zijn?

A. Eén beer wordt in hof 2 bewaard

B. Twee beren worden in hof 1 bewaard

C. Twee beren worden in hof 2 bewaard

D. Drie beren worden in hof 3 bewaard

E. Drie beren worden in hof 2 bewaard

Antwoord

Het juiste antwoord is (E) - Drie beren worden in hof 2 bewaard

Het juiste antwoord op deze vraag is het enige antwoord dat niet mogelijk is. Dit betekent dat de vier verkeerde antwoordkeuzes op zijn minst mogelijk zijn, zo niet noodzakelijkerwijs waar. Om een antwoord te elimineren, moet er ten minste één mogelijke volledige regeling zijn die aansluit bij dat antwoord.

Antwoord (A) - Dit is een mogelijke stelling waarbij er maar één beer in hof 2 is.

1       2      3

K,M    J    L,N.

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (B) - Dit is een mogelijke stelling waarbij er precies twee beren in hof 1 zijn:

1       2         3

J,K    M,L       N.

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (C) - Dit is een mogelijke stelling waarbij er precies twee beren in hof 2 zijn:

1         2         3

K,M      L,J      N.

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (D) - Dit is een mogelijke opzet waarbij er precies drie beren in hof 3 zijn

1   2        3

K   M       L,N,J

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Opmerking: nadat de antwoorden (A) tot en met (D) zijn geëlimineerd, is het controleren van stelling (E) overbodig - het moet het juiste antwoord zijn.

Antwoord (E) - De toewijzing van drie beren aan hof 2 betekent dat er in hof 1 één beer is en in hof 3 één beer, aangezien elke hof ten minste één beer moet hebben. Nee-Hau wordt in hof 3 gehouden. Of Mushu of Jinan, maar niet beide, wordt in hof 2 gehouden (hof 2: M J). Als Mushu in hof 2 is, dan moet Jinan in hof 1 of 3 zijn. Dit beperkt dat Knot en Lee in hof 2 zitten wat tegenstrijdig is met de regel K < L

1        2        3

J    K, M, L    N

Als Jinan in hof 2 wordt gehouden, dan moet Mushu in hof 1 worden gehouden, en hetzelfde probleem bestaat nog steeds - Knot en Lee worden in hetzelfde hof gehouden:

1       2         3

M   K, J, L     N

Dit antwoord is een onmogelijk scenario.

Onderliggende veronderstellingen

Vraag 4

De industrie heeft vorige maand 1000 pluche speelgoed gemaakt en de vorige maand 1100. Als gevolg daarvan heeft de stijging van de lonen van de werknemers bijgedragen tot de verbetering van de productiviteit van de fabriek.

Welke hypothese ligt ten grondslag aan het bovenstaande argument?

 1. Speelgoedfabrieken produceren ongeveer duizend stuks speelgoed per maand.
 2. Twee maanden geleden maakte de fabriek 1200 stuks speelgoed.
 3. Het verhogen van de lonen van werknemers verhoogt altijd de productiviteit.
 4. De fabriek produceerde minder dan duizend pluche speelgoed per maand.
 5. De fabriek produceerde vorige maand duizend computers.
Antwoord

Het juiste antwoord is (4)- De fabriek produceerde minder dan duizend pluche speelgoed per maand.

De verklaring betreffende de verbetering van de productiviteit van de installatie stelt voor dat de installatie in het verleden minder productief was in het verleden dan het vandaag is; vandaag, veroorzaakt de installatie 1000-1100 speelgoed per maand. Als dit een verbetering is, moet worden aangenomen dat de productiviteit in het verleden minder dan 1000 stuks speelgoed per maand bedroeg, zoals in antwoordkeuze D werd voorgesteld.

Bekijk de overige antwoordkeuzes:

Antwoord (1) - Een algemene regel voor alle speelgoedfabrieken kan niet alleen uit dit voorbeeld worden afgeleid.

Antwoord (2)- Het feit dat er een verschil van 100 stuks speelgoed is betekent niet dat er een verschil van 100 stuks speelgoed is tussen de voorgaande maanden. Bovendien is deze suggestie in tegenspraak met de in de vraag gegeven informatie. Aangenomen moet worden dat de productiviteit voorheen lager was, niet hoger, waardoor deze keuze onlogisch was.

Antwoord (3) wordt op basis van dezelfde redenering geëlimineerd) - een algemene regel inzake loonsverhogingen voor werknemers kan niet alleen uit dit voorbeeld worden afgeleid.

Antwoord (5) - Voor zover wij weten, produceert dit bedrijf alleen speelgoed. Het kan ook andere producten produceren, maar we hebben geen enkele manier om het zeker te weten. Daarom kunnen we niet vaststellen of deze verklaring waar of onwaar is.


6 Belangrijkste tips

Pas deze tips toe tijdens de test om het meeste uit je training te halen:

1. Veronderstelling van de waarheid

Formele logische tests bestaan uit vragen waarin een informatieve paragraaf wordt gegeven. Beschouw de informatie in de paragrafen als waar.

2. Vereenvoudiging - een sleutel tot uw succes

I. In het geval van Syllogisme - waarbij u wordt gevraagd om informatie af te leiden uit veralgemeningen - zijn er enkele belangrijke operaties om het oplossingsproces te vergemakkelijken;

Herschrijf de stellingen met behulp van symbolische patronen volgens de structuur ervan.

Bijvoorbeeld:

Een ‘’Alle’' verklaring: ‘’Alle’’ politieagenten van dienst dragen uniformen' - laat 'politieagenten van dienst' A zijn en 'draag uniformen' B. Laat de relatie tussen 'politieagenten van dienst' en 'draag uniformen' worden weergegeven door een pijl: ⇒. Verander daarom ''Alle politieagenten in dienst dragen uniformen': Alle A ⇒ zijn B.

Een ‘’Als’' verklaring: 'Als' een politieagent dienst heeft, dan draagt hij een uniform' - laat 'een politieagent dienst heeft' A zijn en 'hij draagt een uniform' B. Laat de relatie tussen 'een politieagent dienst heeft' en 'hij draagt een uniform' worden weergegeven door een pijl: ⇒. Zet daarom 'Als een politieagent dienst heeft, dan draagt hij een uniform' om in: Als A ⇒, dan B.

II. In het geval van bepalingen (zie vraag 3)- waarbij u wordt gevraagd om de juiste indeling van items of personen te vinden volgens een aantal regels met betrekking tot hun plaatsing;

Items plaatsen volgens regels - lees elke regel zorgvuldig door en verdeel de items volgens de regels, door middel van een tabel of door te tekenen. Aangezien elke regel meer informatie toevoegt over de locatie van het item, moet je ze dienovereenkomstig herschikken, totdat je de juiste opstelling hebt bereikt.

Begin met de eenvoudigste en gemakkelijkste om items volgens de regel te plaatsen. Zie hierboven voor voorbeeldvraag 3.

III. In het geval van onderliggende veronderstellingen - waarbij u de aanname moet identificeren die in een bepaalde verklaring of reeks gebeurtenissen wordt gemaakt, of de aanname moet vinden dat er een verband bestaat tussen een premisse en een conclusie.

Lees actief, identificeer de premissen en conclusies en markeer ze.

Identificeer de ontbrekende aanname die de verbinding vormt tussen de twee, zodat de conclusie uit de premissen kan worden afgeleid.

Herkennen - Zodra u de onderliggende veronderstelling herkent, gaat u de antwoordopties doornemen en identificeert u het antwoord dat het correleert.

Wees voorzichtig met algemene conclusies - Verwijs alleen naar de informatie die in de test wordt gepresenteerd. (Zie voorbeeldvraag 4, als voorbeeld van het verwerpen van een algemene aftrekbare antwoordopties).

3. Tijdsbeheer

Leer hoe u uw tijd per vraag kunt beheren, binnen die tijdslimiet.

I. Beantwoord eerst eenvoudige vragen. Dit geeft u extra tijd om aan de moeilijkere delen te werken. Vergeet echter niet om terug te gaan naar de vragen die u overgeslagen heeft.

II. Concentreer uw tijd op vragen die de meeste punten waard zijn.

III. Draag een horloge/stopwatch voor uw test aangezien mobile telefoons niet toegelaten zijn.

4. Gissen

Beter dan helemaal niet antwoorden

5. Slechts één correct antwoord

SHL's deductieve vragen zijn meerkeuzevragen met gemiddeld maximaal vijf antwoordopties per vraag en slechts één correct antwoord. Kies uw antwoorden verstandig. 

6. Eliminatie is een noodzaak

Na het afleiden van informatie / het ordenen van items / het herkennen van de onderliggende veronderstelling, gebruik eliminatie om onjuiste antwoordmogelijkheden af te wijzen. Er zijn gevallen waarin je de antwoordoptie tijdens (en niet na) het oplossingsproces kunt afwijzen.