SHL Verbaal Redeneren Test | Vragen en Antwoorden

Wat is een SHL verbale redeneertest?

Er is een grote verscheidenheid aan verbale testen die tegenwoordig door werkgevers worden gebruikt. De verbale testen van SHL (voorheen CEB) bevatten 30 meerkeuzevragen die in 19 minuten moeten worden beantwoord. 

Je krijgt een stuk tekst met een korte verklaring. Aan de hand van deze tekst moet je bepalen of de stelling juist, onjuist of 'kan niet worden bepaald' is. 

 


Waar/onwaar/kan niet worden bepaald

  • Een stelling die WAAR is volgt logischerwijs uit de informatie of adviezen in de passage.
  • Een stelling die ONWAAR is volgt logischerwijs onjuiste informatie of meningen in de passage.
  • Selecteer KAN NIET WORDEN BEPAALD als u op basis van de informatie in de tekst niet kunt bepalen of de stelling waar of onwaar is.

Probeer er zelf een uit:

De productiecapaciteit in de Aziatische economieën heeft zich enorm ontwikkeld in haar verfijning, maar het blijft een zeer veelzijdig proces dat voortdurend voor verbetering vatbaar is. Het belangrijkste initiatief is de implementatie van ISO 9000-normen die zijn gebruikt als kwaliteitsnormen en mechanismen voor het minimaliseren van fouten. De grote nadruk die wordt gelegd op verfijning leidt echter tot hogere kosten die in de buurt komen van die van westerse fabrikanten, wat vragen oproept over de haalbaarheid ervan.

De implementatie van de ISO 9000-normen heeft geleid tot een vermindering van het aantal fouten.

De verklaring na de zin is:

  • Waar
  • Onwaar
  • Kan niet worden bepaald
Antwoord

Het juiste antwoord is: kan niet worden bepaald

We weten dat de ISO 9000-normen zijn gebruikt als een mechanisme om fouten te minimaliseren, maar we weten niet of het daadwerkelijk is gelukt om het aantal fouten te verminderen.

Probeer nog wat meer voorbeeldvragen uit

De verklaringen in de volgende 4 vragen en antwoorden:

  • Waar
  • Onwaar
  • Kan niet worden bepaald

Alle vragen hebben betrekking op de volgende passage:

De Europese Commissie [EG], het uitvoerend orgaan van de EU, heeft opnieuw een beschikking gegeven om Mitsubishi Electric Corporation, samen met Toshiba Corporation, een boete op te leggen wegens hun deelname aan een kartel op de markten voor gasgeïsoleerde schakelapparatuur. Dit gebeurde nadat een deel van de oorspronkelijke beschikking door het Europese Gerecht [EGC] nietig was verklaard wegens schending van de gelijke behandeling bij de vaststelling van de geldboeten van de twee ondernemingen. De EGC had de geldboeten nietig verklaard, hoewel de bevindingen van de Commissie werden bevestigd, omdat de Commissie bij de vaststelling van de geldboeten gebruik had gemaakt van verkoopcijfers voor een ander referentiejaar dan voor andere kartellijsten. De beschikking van vandaag zorgt ervoor dat Mitsubishi en Toshiba een passende boete krijgen voor hun deelname aan het kartel; de nieuwe opgelegde boetes worden berekend op basis van dezelfde parameters als in de oorspronkelijke beschikking, met uitzondering van het referentiejaar.

Vraag 1

De Europese Commissie heeft haar oorspronkelijke besluit herzien, nadat de EGC haar uitspraak had gedaan.

Antwoord met toelichting

 

Het juiste antwoord is WAAR. In de tekst staat dat de EGC het deel van de oorspronkelijke EG-beschikking dat betrekking had op boetes nietig heeft verklaard. Als gevolg daarvan heeft de EG de oorspronkelijke beschikking opnieuw vastgesteld, maar heeft zij de aan de ondernemingen opgelegde geldboeten gewijzigd.

Vraag 2

De Europese Commissie is streng geweest ten opzichte van Mitsubishi en Toshiba, in vergelijking met andere kartellijsten.

Antwoord met toelichting

Het juiste antwoord is KAN NIET WORDEN BEPAALD. Volgens de tekst is de nieuwe EU-wetgeving slechts in 6 lidstaten aangenomen, dus hoewel de wetgeving voorziet in de instelling van een nationale rapporteur of een gelijkaardig mechanisme, is zij nog niet in elke lidstaat geïmplementeerd.

Vraag 3

De EG en de EGC zijn het erover eens dat Mitsubishi en Toshiba verantwoordelijk zijn voor hun deelname aan een kartel.

Antwoord met toelichting

Het juiste antwoord is WAAR. Volgens de passage is er onenigheid tussen de EG en de ECG over de "beste" of meest passende straf voor de twee bedrijven. De kwestie van de verwijtbaarheid van de ondernemingen is echter niet omstreden, aangezien de tekst waarin staat dat "de EGC de geldboeten nietig heeft verklaard, ook al werd de bevinding van de Commissie bevestigd", wat betekent dat er overeenstemming bestaat over de bevinding van de Commissie.

Vraag 4

Alle EG-besluiten die boetes met zich meebrengen, moeten door de EGC worden goedgekeurd.

Antwoord met toelichting

Het juiste antwoord is Cannot Say.

De passage beschrijft een geval waarin de EG haar besluit heeft gewijzigd op basis van een EGC-uitspraak. Hoewel dit een voorbeeld is van de gerechtelijke bevoegdheid van EGC, kan niet worden geconcludeerd dat elk EGC-besluit afhankelijk is van EGC-uitspraken. Het is mogelijk dat de EG in andere gevallen alleen optreedt.


astuces d'experts

5 Tips voor betere scores

1. Vergeet niet dat je algemene kennis en mening niet van belang zijn. De vragen moeten uitsluitend worden beantwoord op basis van de informatie in de tekst.

2. Kijk uit voor veralgemeningen.

Veralgemening is het nemen van een idee uit de tekst en er een 'algemene regel' van maken. Als de stelling bijvoorbeeld bespreekt hoe sommige advocaten hun baan opzeggen omdat ze ongelukkig zijn, en de verklaring luidt 'advocaten opzeggen omdat ze ongelukkig zijn', dan is het antwoord 'KAN NIET WORDEN BEPAALD'; dit komt door de manier waarop de verklaring alle advocaten veralgemeniseerd, maar de stelling gaat alleen over 'enkele' van hen.

3. Voeg geen details toe. Dit is het tegenovergestelde van veralgemeningen. Je moet vermijden om algemene uitspraken te doen en er specifieke ideeën op te baseren. Als de stelling bijvoorbeeld ging over advocaten die hun baan hebben opgegeven omdat ze ongelukkig waren, en de verklaring luidt 'de advocaten die hun baan hebben opgezegd waren ongelukkig vanwege de lange uren', dan zou het juiste antwoord zijn 'KAN NIET WORDEN BEPAALD'. Hoewel het zinvol is om aan te nemen dat de verklaring waar is, heeft de stelling je niet van die details op de hoogte gebracht. Het is mogelijk dat die advocaten geen probleem hadden met de lange uren, maar met een andere kwestie zoals bijvoorbeeld werklast.

4. Ga niet uit van een oorzakelijk verband. Twee stellingen die in de tekst voorkomen, zijn niet noodzakelijkerwijs met elkaar verbonden in een oorzaak-en-gevolgrelatie. Dat is een gebruikelijke manier om je te verleiden 'Waar' te kiezen boven 'Kan niet worden bepaald'. Een stelling kan bijvoorbeeld gaan over hoe sommige advocaten ongelukkig zijn en sommige advocaten stoppen met hun werk, maar nooit expliciet het oorzakelijk verband leggen. Als de verklaring dan luidt 'sommige advocaten stoppen met werken omdat ze ongelukkig zijn', dan zou het antwoord zijn 'kan niet worden bepaald'.

5. Creëer een 'mentale kaart' voor elke passage De mentale kaart is een schema van de logica van de passage. Aangezien elke passage meer dan één verklaring bevat, zal het proces van het creëren van een mentale kaart je in staat stellen om alle items te bekijken die in de tekst aan de orde komen.

Zie het voorbeeld hieronder:

Twee onlangs gepubliceerde studies tonen aan dat 13 van de 16 kinderen die behandeld zijn met gentherapie - het behandelen van ziekten door het corrigeren van de defecte genen van een patiënt - voor ernstige gecombineerde immuundeficiëntie, of SCID, hun immuunsysteem hersteld hebben gekregen. De beste behandeling voor de ziekte is een beenmergtransplantatie van een immunologisch gematchte broer of zus. Maar als er geen gematchte donor beschikbaar is, worden ongeëvenaarde donoren, zoals ouders, gerekruteerd; deze transplantaties zijn slechts voor ongeveer 70 procent succesvol. Het succes van de gentherapie is nu een rivaal of gokker die in deze ongeëvenaarde donateursituaties een ongeëvenaarde plaats heeft veroverd. In 2001 ontwikkelde een kind in het onderzoek leukemie, vermoedelijk veroorzaakt door een component in het gemodificeerde virus, of vector, die de onderzoekers gebruikten om het juiste gen in de cellen van de jongen in te brengen. Van de 30 kinderen wereldwijd die zijn behandeld met gentherapie voor een andere vorm van SCID, gekenmerkt door een tekort aan het enzym adenosinede-aminase (ADA), heeft er geen enkele een leukemie ontwikkeld. Toch stellen medische onderzoekers dat gentherapie bij sommige kinderen nog steeds een beter alternatief is dan de conventionele behandeling van X-linked SCID, omdat 19 van de 20 kinderen die gentherapie voor X-linked SCID hebben gekregen nog in leven zijn. Toen deze kansen werden verteld, hebben alle ouders van kinderen met X-linked SCID gekozen voor gentherapie.

carte-mentale-shl-verbal


SHL en andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke merkhouders. Geen van de merkhouders is aangesloten bij JobTestPrep of deze website.