You are logged in as customer LOG OUT
8 Minuten tijdslimiet
8.485 tests gedaan
8 Vragen inbegrepen

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Wat is de SHL-deductieve test?

De SHL deductieve redeneertest beoordeelt uw logische redeneervermogen. Het bestaat uit ongeveer 20 vragen en duurt meestal 15 tot 20 minuten.

Als kandidaat die zich voorbereidt op de SHL deductieve test als onderdeel van het wervingsproces, worden uw examenprestaties, snelheid, nauwkeurigheid en alertheid op het examen allemaal meegenomen in de algemene beoordeling van uw score.

SHL deductive reasoning test


Welke vaardigheden meet de Test?

 • Uw vermogen om conclusies te trekken op basis van de verstrekte informatie.
 • Uw vermogen om de sterke en zwakke punten van de argumenten te identificeren.
 • Uw vermogen om zelfstandig onvolledige scenario's af te ronden.

3 Belangrijkste soorten vragen die tijdens de test worden gesteld :

 • Syllogismen - De gebruikelijke vorm van deductieve redeneervragen. Een vorm van redenering waarin een conclusie wordt getrokken uit twee of meer factoren.
 • Bepalingen- van bepaalde zaken of personen - volgens een bepaalde set van regels
 • Onderliggende aannames - Identificeer de hypothese geformuleerd in een bepaalde verklaring, passage of reeks van gebeurtenissen.

Voorbeeld van een test van de aftrekkingstoets SHL: vragen en antwoorden

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van elk type vraag dat u tijdens uw SHL-aftrektest tegenkomt.

Syllogisme

Kies voor elke vraag een juist antwoord.

Vraag 1  

Er zijn geen dansers die niet mager zijn.
Er zijn geen zangers die geen dansers zijn.

Welke verklaring moet juist zijn?

 1. Er is geen enkel dun persoon die geen danser is.
 2. Alle zangers zijn dun.
 3. Elk dun persoon is ook een zangeres.
 4. Alle dansers zijn dunne zangers.
 5. Geen van bovenstaande


Het juiste antwoord is (2)- Alle zangers zijn dun.

Het delicate deel van deze kwestie is dat het op een negatieve manier is geformuleerd. Dit betekent dat eerst de aard van elke groep moet worden vastgesteld en dat de relatie tussen de groepen moet worden vastgesteld.

"Er zijn geen dansers die niet dun zijn" betekent dat alle dansers dun zijn. (dunne dansers →).

Evenzo betekent "geen zangers die geen dansers zijn" dat alle zangers dansers zijn (zanger → danser).

Zodra de illustratie is vastgesteld, wordt de relatie tussen de groepen transparanter. Door deze twee stellingen te combineren, komen we uit op een combinatie:

Zanger → Danser → Danser → Dunne danser →

Daarom:

Zanger → dun.

De enige juiste verklaring is dat alle zangers dun zijn. Alle andere verklaringen zijn onjuist of onbepaald.

Vraag 2 

In de eetzaal van een restaurant zijn er zeven soorten fruit - vijgen, guaves, meloenen, kiwi's, mango's, nectarines en papaja's - te vinden. De restaurantkok moet precies vier verschillende soorten fruit kiezen uit de zeven verschillende soorten fruit om een fruitsalade. De geselecteerde vruchten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Papaja kan alleen worden geselecteerd als kiwi is geselecteerd.
 • Vijg kan alleen worden geselecteerd als nectarine is geselecteerd.
 • Mango of nectarine moet worden geselecteerd, maar niet beide.
 • Papaja of honingdauw moet worden geselecteerd, maar niet beide.

Welke van de volgende verklaringen kan het een volledige en nauwkeurige lijst van de vruchten in de salade zijn?

Kiwi, Papaja, Vijg, Mango, ...
Kiwi, Nectarine, Honingdauw, Guava,...
Mango, Nectarine, Vijg, Papaja, 
Papaja, Mango, Guava, Honingdauw, 
Guava, Papaya, Kiwi, Vijg...

Het juiste antwoord is (2): Kiwi, Nectarine, Honingdauw, Guava.

Bij vragen die een eventuele volledige regeling volgens de regels vereisen, moeten de antwoordmogelijkheden worden herzien en moeten alle antwoorden die in strijd zijn met de voorgestelde regels worden geschrapt.

Het juiste antwoord is het antwoord dat geen van deze regels schendt.

Antwoord (1)- Afhankelijk van de derivaten kan Vijg alleen worden geselecteerd als Nectarine is geselecteerd (~N → ~v). Bovendien kunnen mango en nectarine niet worden

gebruikte beide (M of N). Bijvoorbeeld, een mangosalade...

of vijg is onmogelijk (M → ~ v).

 

Antwoord (2) - deze parameter is niet in strijd met de regels en is daarom het juiste antwoord.

Antwoord (3)- Volgens de regels kunnen mango en nectarine niet worden geselecteerd (M of N).

Antwoord (4)- Volgens de regels kunnen papaja en honingdauw niet worden geselecteerd (P of H).

Antwoord (5)- Volgens de regels kan vijg alleen geselecteerd worden als er nectarine geselecteerd is, dus een salade met vijgen, maar geen nectarine is onmogelijk (van ~N → ~v).

Bepalingen

Vraag 3

In een beroemde dierentuin worden precies vijf panda's - Jinan, Knot, Lee, Mushu en Nee-Hau - gehouden in drie aangrenzende hoven, genummerd 1 tot 3, waarvan 1 het verste hof links en 3 het verste rechts. Elk hof heeft minstens één panda beer, en elke panda beer kan slechts in één hof worden gehouden. De locaties van de panda's moeten in overeenstemming zijn met het volgende: De knoop wordt bewaard in een hof ergens links van het hof waar Lee wordt bewaard. Mushu en Nee-Hau worden niet op dezelfde plaats bewaard. Mushu of Jinan, maar niet allebei, worden in het hof bewaard. Nee-Hau wordt voor het hof gehouden 3.

Welke uitspraak kan niet waar zijn?

A. Eén beer wordt in hof 2 bewaard

B. Twee beren worden in hof 1 bewaard

C. Twee beren worden in hof 2 bewaard

D. Drie beren worden in hof 3 bewaard

E. Drie beren worden in hof 2 bewaard

Het juiste antwoord is (E) - Drie beren worden in hof 2 bewaard

Het juiste antwoord op deze vraag is het enige antwoord dat niet mogelijk is. Dit betekent dat de vier verkeerde antwoordkeuzes op zijn minst mogelijk zijn, zo niet noodzakelijkerwijs waar. Om een antwoord te elimineren, moet er ten minste één mogelijke volledige regeling zijn die aansluit bij dat antwoord.

Antwoord (A) - Dit is een mogelijke stelling waarbij er maar één beer in hof 2 is.

1       2      3

K,M    J    L,N.

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (B) - Dit is een mogelijke stelling waarbij er precies twee beren in hof 1 zijn:

1       2         3

J,K    M,L       N.

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (C) - Dit is een mogelijke stelling waarbij er precies twee beren in hof 2 zijn:

1         2         3

K,M      L,J      N.

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Antwoord (D) - Dit is een mogelijke opzet waarbij er precies drie beren in hof 3 zijn

1   2        3

K   M       L,N,J

Dit is dus niet het juiste antwoord.

Opmerking: nadat de antwoorden (A) tot en met (D) zijn geëlimineerd, is het controleren van stelling (E) overbodig - het moet het juiste antwoord zijn.

Antwoord (E) - De toewijzing van drie beren aan hof 2 betekent dat er in hof 1 één beer is en in hof 3 één beer, aangezien elke hof ten minste één beer moet hebben. Nee-Hau wordt in hof 3 gehouden. Of Mushu of Jinan, maar niet beide, wordt in hof 2 gehouden (hof 2: M J). Als Mushu in hof 2 is, dan moet Jinan in hof 1 of 3 zijn. Dit beperkt dat Knot en Lee in hof 2 zitten wat tegenstrijdig is met de regel K < L

1        2        3

J    K, M, L    N,

Als Jinan in hof 2 wordt gehouden, dan moet Mushu in hof 1 worden gehouden, en hetzelfde probleem bestaat nog steeds - Knot en Lee worden in hetzelfde hof gehouden:

1       2         3

M   K, J, L     N.

Dit antwoord is een onmogelijk scenario.

Onderliggende veronderstellingen

Vraag 4

De industrie heeft vorige maand duizend pluche speelgoed gemaakt en de vorige maand duizend en honderd. Als gevolg daarvan heeft de stijging van de lonen van de werknemers bijgedragen tot de verbetering van de productiviteit van de fabriek.

Welke hypothese ligt ten grondslag aan het bovenstaande argument?

 1. Speelgoedfabrieken produceren ongeveer duizend stuks speelgoed per maand.
 2. Twee maanden geleden maakte de fabriek 1200 stuks speelgoed.
 3. Het verhogen van de lonen van werknemers verhoogt altijd de productiviteit.
 4. De fabriek produceerde minder dan duizend pluche speelgoed per maand.
 5. De fabriek produceerde vorige maand duizend computers.

Het juiste antwoord is (4)- De fabriek produceerde minder dan duizend pluche speelgoed per maand.

De verklaring betreffende de verbetering van de productiviteit van de installatie stelt voor dat de installatie in het verleden minder productief was in het verleden dan het vandaag is; vandaag, veroorzaakt de installatie 1000-1100 speelgoed per maand. Als dit een verbetering is, moet worden aangenomen dat de productiviteit in het verleden minder dan 1000 stuks speelgoed per maand bedroeg, zoals in antwoordkeuze D werd voorgesteld.

Bekijk de overige antwoordkeuzen:

 

Antwoord (1) - Een algemene regel voor alle speelgoedfabrieken kan niet alleen uit dit voorbeeld worden afgeleid.

Antwoord (2)- Het feit dat er een verschil van 100 stuks speelgoed is tussen de vorige en de vorige, betekent niet dat er een verschil van 100 stuks speelgoed is tussen de voorgaande maanden. Bovendien is deze suggestie in tegenspraak met de in de vraag gegeven informatie. Aangenomen moet worden dat de productiviteit voorheen lager was, niet hoger, waardoor deze responskeuze onlogisch was.

Antwoord (3) wordt op basis van dezelfde redenering geëlimineerd) - een algemene regel inzake loonsverhogingen voor werknemers kan niet alleen uit dit voorbeeld worden afgeleid.

Antwoord (5) - Voor zover wij weten, produceert dit bedrijf alleen gevuld speelgoed. Het kan ook andere producten produceren, maar we hebben geen enkele manier om het zeker te weten. Daarom kunnen we niet vaststellen of deze verklaring waar of onwaar is.


De 6 belangrijkste tips om snel en accuraat uw SHL deductieve vragen op te lossen:

Hieronder vindt u een aantal nuttige tips om uw evaluatie van SHL deductief redeneren vooraan te starten. Pas deze tips toe tijdens de training om het meeste uit uw trainingen te halen:

1. Veronderstelling van de waarheid

Formele logische tests bestaan uit vragen waarin een informatieve paragraaf wordt gegeven. Beschouw de informatie in de paragrafen als waar.

2. Vereenvoudiging - een sleutel tot uw succes

I. In het geval van Syllogisme-vraagstukken - waarbij u wordt gevraagd om informatie af te leiden uit veralgemeningen - zijn er enkele belangrijke operaties om het oplossingsproces te vergemakkelijken; Herschrijf de stellingen met behulp van symbolische patronen volgens de structuur ervan. Bijvoorbeeld: Een ‘’Alle’' verklaring: ‘’Alle’’ politieagenten van dienst dragen uniformen' - laat 'politieagenten van dienst' A zijn en 'draag uniformen' B. Laat de relatie tussen 'politieagenten van dienst' en 'draag uniformen' worden weergegeven door een pijl: ⇒. Verander daarom 'Alle politieagenten in dienstuniformen' in 'Alle politieagenten in dienst dragen uniformen': Alle A ⇒ zijn B. ‘’Als’' verklaring: 'Als' een politieagent dienst heeft, dan draagt hij een uniform' - laat 'een politieagent dienst heeft' A zijn en 'hij draagt een uniform' B. Laat de relatie tussen 'een politieagent dienst heeft' en 'hij draagt een uniform' worden weergegeven door een pijl: ⇒. Zet daarom 'Als een politieagent dienst heeft, dan draagt hij een uniform' om in 'Als een politieagent dienst heeft, dan draagt hij een uniform': Als A ⇒, dan B. Opmerking: Wij bieden een volledige dekking van deze en andere technieken in uitgebreide voorverpakkingen met onder meer de volgende gidsen:

 1. Logical Reasoning Guide – veralgemenende verklaringen.
 2. Logical Reasoning Guide Oefening 1 - veralgemening.
 3. Logische Redeneringsgids - Bestaansverklaringen.
 4. Logische Redeneringsgids oefening 2 - Bestaan.

II. In het geval van Arrangementvragen - waarbij u wordt gevraagd om de juiste indeling van items of personen te vinden volgens een aantal regels met betrekking tot hun plaatsing; Items plaatsen volgens regels - lees elke regel zorgvuldig door en verdeel de items volgens de regels, door middel van een tabel of door te tekenen. Aangezien elke regel meer informatie toevoegt over de locatie van het item, moet je ze dienovereenkomstig herschikken, totdat je de juiste opstelling hebt bereikt. Begin met de eenvoudigste en gemakkelijkste om items volgens de regel te plaatsen. Zie hierboven voor voorbeeldvraag 3.

III. In het geval van onderliggende veronderstellingsvragen - waarbij u de aanname moet identificeren die in een bepaalde verklaring of reeks gebeurtenissen wordt gemaakt, of de aanname moet vinden dat er een verband bestaat tussen een premisse en een conclusie. Lees actief, identificeer de premissen en conclusies en markeer ze. Identificeer de ontbrekende aanname die de verbinding vormt tussen de twee, zodat de conclusie uit de premissen kan worden afgeleid. Herkennen - Zodra u de onderliggende veronderstelling herkent, gaat u de antwoordopties doornemen en identificeert u het antwoord dat het correleert. Wees voorzichtig met algemene conclusies - Verwijs alleen naar de informatie die in de test wordt gepresenteerd. (Zie voorbeeldvraag 4, als voorbeeld van het verwerpen van een algemene aftrekbare antwoordopties).

3. Tijdsbeheer

SHL's numerieke tests hebben een tijdslimiet na afloop van de gehele test. Leer hoe u uw tijd per vraag kunt beheren, binnen die tijdslimiet. I. In het geval dat het toegestaan is om heen en weer te gaan door middel van vragen - beantwoord eerst eenvoudige vragen. Dit geeft u extra tijd om aan de moeilijkere delen te werken. Vergeet echter niet om terug te gaan naar de vragen die u overgeslagen heeft. II. Als de puntenwaarde van de vragen op de test wordt vermeld, concentreer je je tijd dan op vragen die de meeste punten waard zijn. III. Draag een horloge/stopwatch voor uw test - aangezien u geen mobiele telefoon mee kunt nemen in uw test en een klok aan de muur niet gegarandeerd is, kunt u zich met een horloge aan uw tijdsbudget houden. IV. Haast u zich niet door de vragen heen - hoewel het zeer belangrijk is dat u zich aan uw tijdsbudget houdt. Uw doel is immers niet alleen om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden, maar ook om ze correct te beantwoorden. Onderdeel van een succesvol tijdmanagement is het bepalen van uw eigen tempo, om het risico van het maken van kritieke fouten te vermijden. V. Verwacht het onverwachte - houd er rekening mee dat u, hoewel u goed voorbereid bent op de test, toch zelden op een onbekend vraagformaat stuit. Als u van tevoren weet dat dit u zal helpen om angst te vermijden en deze vraag rustiger te benaderen, waardoor uw kansen om deze vraag correct te beantwoorden toenemen.

4. Gissen

Beter dan helemaal niet antwoorden: Op SHL's deductieve tests laten geen vragen onbeantwoord. 5. Slechts één correct antwoord SHL's deductieve vragen zijn meerkeuzevragen met gemiddeld maximaal vijf antwoordopties per vraag en slechts één correct antwoord. Kies uw antwoorden verstandig. 6. Eliminatie is een noodzaak Na het afleiden van informatie / het regelen van artikelen / het herkennen van de onderliggende veronderstelling, gebruik eliminatie om onjuiste antwoordmogelijkheden af te wijzen. Er zijn gevallen waarin je de antwoordoptie tijdens (en niet na) het oplossingsproces kunt afwijzen. SHL-scoresysteem - succes is niet absoluut, maar in verhouding tot alle andere kandidaten. SHL-testen worden relatief gezien gewaardeerd ten opzichte van de scores van andere kandidaten, dat wil zeggen hoe goed je het vergelijkt met andere kandidaten. Daarom, zelfs als u de test bijzonder moeilijk vond, kunt u er zeker van zijn dat veel kandidaten zich waarschijnlijk hetzelfde voelen, dus u kunt nog steeds hoog gerangschikt worden als het gaat om uw prestaties. Dit competitie-achtige scoresysteem is een goede motiverende factor en zou u moeten inspireren om hoog op uw test te presteren.


SHL-scoresysteem - Succes is niet absoluut, maar in vergelijking met alle andere kandidaten.

De scores voor de toetsen worden vergeleken met die van de andere kandidaten, wat betekent dat u de prestaties van de examens vergelijkt met die van de andere kandidaten. Daarom, zelfs als de test moeilijk leek voor u, kunt u er zeker van zijn dat veel kandidaten waarschijnlijk hetzelfde gevoel delen, zodat u hoog kunt worden gerangschikt in termen van prestaties.

Dit competitieve scoresysteem is een goede motivator en zou u moeten inspireren om uit te blinken in de test.

Hulp nodig vraagteken
minimaliseren sluiten
Hulp nodig vraagteken
Vul onderstaand formulier in en wij nemen spoedig contact met u op.
Uw bericht is verzonden. Wij nemen binnenkort contact met u op.
Er was een probleem met het verzenden van uw bericht. Probeer het over een paar minuten opnieuw.